Unie Van Vrijwilligers, Afdeling Amsterdam 

Aanstellingsbeleid vrijwilligers ter bevordering van een gezond en veilig werkklimaat.

Het aanstellingsbeleid is een waarborg voor integer en zorgvuldig handelen en draagt zorg voor een goede samenwerking tussen vrijwilliger en cliënt en werkvreugde.

Wij staan voor:

Een plezierige werkomgeving waarin vrijwilligers en medewerkers met de juiste capaciteiten, ervaringen en kennis voor goede kwalitatieve dienstverlening zorgen waarbij werkplezier en goede samenwerking gewaarborgd kunnen worden.

De UVV, afdeling Amsterdam, verricht haar werkzaamheden voornamelijk door de inzet van vrijwilligers.
De vrijwilligers bepalen voor een groot deel de kwaliteit van de dienstverlening en zorg. De vrijwilligers zetten zich in voor kwetsbare en/of eenzame mensen in de gemeente Amsterdam.
Het is daarom belangrijk om de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers adequaat uit te voeren en zorg te dragen voor de juiste mensen op de juiste plaats.

WERVING EN SELECTIE

 1. Vrijwilligers
  Vrijwilligers kunnen, afhankelijk van bestaande vacatures en kwaliteit van de sollicitant, kiezen uit functies op bestuurs- en/of stafniveau, voor maatjes werk en/of begeleiding van eenzamen en/of kwetsbare mensen.
 2. Voorlichting en vacatures
  De UVV verzorgt regelmatig voorlichting en vacaturemelding op beurzen, themadagen, in nieuwsbladen, website en vacaturebanken.
 3. Aanmelding sollicitatie

De sollicitant kan zich zowel mondeling als schriftelijk voor een functie aanmelden. Dit dient te geschieden ten kantore van de UVV, afdeling Amsterdam, WG-Plein 206, 1054 SE Amsterdam, telefoon 020-6207068.

 1. Intakegesprek
  Indien blijkt dat de kandidaat kwaliteiten heeft om voor een aanstelling in aanmerking te komen dan kan hij/zij voor een intakegesprek worden uitgenodigd. Kandidaten die niet aan het profiel voldoen worden afgewezen.

De kandidaat wordt uitgenodigd door het bestuur of de coördinator van de betreffende activiteit.

Tijdens het intakegesprek komen de volgende thema’s aan de orde:

 1. Motivatie van de vrijwilliger;
 2. Arbeidsverleden/ervaring van de vrijwilliger;
 3. Het belang dat de UVV hecht aan een veilig klimaat voor onze cliënten en vrijwilligers;
 4. De inhoud van de Arbeidsovereenkomst vrijwilliger;
 5. Verplichte aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
 6. Verplichte ondertekening gedragscode.

De selectie van de vrijwilligers vindt plaats op basis van het (functie)profiel. In het profiel staat informatie over de gewenste kennis en vaardigheden van de vrijwilliger, de taken die hij/zij zal uitvoeren, de onkostenvergoeding die voor deze functie geldt en van wie hij/zij begeleiding ontvangt.

Uitgangspunt van de UVV is dat met alle kandidaat vrijwilligers eerst gesproken is voordat zij worden ingezet bij de UVV.

 1. Verklaring Omtrent Gedrag
  De UVV stelt als voorwaarde dat vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgeven. Eventuele kosten hiervoor worden komen voor rekening van de UVV. De kandidaat vrijwilliger dient bij de intake de DIGID-gegevens mee te nemen.

AANNAME EN BEGELEIDING

 1. Vrijwilligersovereenkomst
  De UVV sluit een overeenkomst af met de vrijwilliger. In deze overeenkomst verklaren zowel de UVV als de vrijwilliger zich te houden aan de in de overeenkomst gemaakte afspraken.
 2. Informatie over werkzaamheden
  De vrijwilliger ontvangt voorafgaand aan zijn aanstelling de benodigde informatie over de activiteit waar hij/zij voor gaat werken of over het evenement waar hij/zij aan deelneemt. Vrijwilligers worden gestimuleerd om de actuele ontwikkelingen over de activiteit van de UVV te volgen via sociale media en via de digitale nieuwsbrief van de UVV.
 3. Scholing & intervisie
  De UVV organiseert regelmatig scholing en bijeenkomsten voor vrijwilligers. De scholing is voor deze vrijwilligers specifiek gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 4. Verzekering
  De UVV maakt gebruik van een gemeentelijke vrijwilligersverzekering.
 5. Onkostenvergoeding
  De onkosten voor vrijwilligers worden zo laag mogelijk gehouden. Indien zij een vergoeding ontvangen dan is deze gerelateerd aan de werkelijke kosten die zij uit hoofde van hun taak maken.
 6. Voortgang
  Met vrijwilligers wordt iedere drie maanden een voortgangsgesprek gevoerd door de coördinator of consulent van de betreffende activiteit. Tevens wordt eenmaal per jaar in dit gesprek enerzijds de achterliggende periode geëvalueerd en anderzijds vooruitgekeken naar (nieuwe) wensen van de vrijwilliger voor zijn/haar inzet bij de activiteiten, waar hij/zij betrokken bij is.
  Indien de UVV twijfels heeft over de integriteit en/of over de kwaliteit van zijn/haar inzet dan wordt de betreffende vrijwilliger uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek kan te allen tijde worden gevoerd.
 7. Gedragscode
  De UVV verricht een groot aantal van het activiteiten bij eenzame en/of kwetsbare mensen. De vrijwilliger en de cliënt verkeren daarom in een kwetsbare omgeving. Daarom vindt de UVV het belangrijk om afspraken te maken hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag niet getolereerd wordt. De UVV heeft hiervoor een Gedragscode ontwikkeld. Vrijwilligers tekenen een vrijwilligersovereenkomst waarin zij onder andere verklaren de Gedragscode van de UVV in acht te nemen en zich hiermee te kunnen verenigen.

Gewijzigd en goedgekeurd bestuursvergadering 4 december 2019